Tija Freimuta

Tija Freimuta
Mimico Creek
Fotogrāfija / Photography
Tija Freimuta
Mielasts 1
Fotogrāfija / Photography
Tija Freimuta
Zosāda
Fotogrāfija / Photography
Tija Freimuta
Dusk

Fotogrāfija / Photography
Tija Freimuta
Siltā vasaras nakts

Fotogrāfija / Photography

Lūdzu paskaidro procesu, kā izveidoji Tavu JIMŠ mākslas darbu.

Please explain the process of creating your JIMŠ submission.

Procesu fotogrāfiju man īsti nav – mans process ir tikai sirds, acis un fotoaparāts. Es neesmu tāda, kas daudz sagatavo – tikai ja redzu kautko, ko gribu fotogrāfēt, to daru. Vienīgais, varētu teikt, ka ļoti izsekoju saules gaismai un kā citi dienas laiki ietekmē bildi. Meklēju ēnas, kontrastu, tekstūras, ko dabīgā gaisma veido. Arī spēlējos dažreiz ar to, ko pate saucu purposeful blur – līdzīgs “long exposore” fotogrāfijai bet uzņemts ar telefonu, kur mazliet spēlejos ar “night settings”. Šādas bildes, līdzīgi te iesniegtam “Dusk”, var redzēt uz Instagram: @fickle_twinkle_

(translated from Latvian)
I don’t really have process photos – my process is just heart, eyes and camera. I’m not one to prepare too much – if I see something that I want to photograph, I do it. The only thing that I could say is that I really follow the sun’s light and how different times of day impact a photo. I search for shadows, contrast, textures that are created by natural light. I also play with something that I like to call purposeful blur – similar to long exposure in a photograph, but taken by phone while I’m playing with night settings. These kinds of photos, similar to my JIMŠ submission “Dusk”, can be found on Instagram: @fickle_twinkle_

Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

COVID laikā es fotogrāfēju vēl vairāk, kā iepriekš, bet citus tēmatus – vairs nav svešas pilsētas un jaunas vietas, ko eksplorēt vai draugi, ko bildēt. Pavadu laiku savā dārzā, savā mazā Toronto rajonā. Es jau agrāk biju tas cilvēks, kas pastaigā apstājos uz desmit minūtēm nofotogrāfēt kādu lapiņu vai ziediņu vai lodziņu, bet tagad tik daudz vairāk novērtēju mazos skaistumus, kas mums atrodas visapkārt.

During COVID I’ve been taking even more photos than before, but of different subjects – no more unfamiliar cities or new places to explore or friends to photograph. I spend my time in my yard in my small corner of Toronto. I’ve always been the person who stops for 10 minutes during a walk to take a photo of some small leaf or bloom or window, but now I appreciate those small beauties that are all around us even more.


Bio:

Tija Freimuta ir dzimusi un uzaugusi Toronto. Viņu interesē mācīties valodas, dzīvnieku labturība, Toronto Raptors basketbola komanda, tēja un televīzijas maratoni. Viņa strādā “Second City” kā Student Success Manager. Savās fotogrāfijās viņai patīk atrast skaistumu ikdienā.

Tija Freimuta was born and raised in Toronto. Her interests include languages, animal welfare, the Toronto Raptors, tea,and TV marathons. She works at Second City as a Student Success Manager. In her photography she likes to find the beauty in the everyday.

komentārs / Comment

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.