Marita Pelēce

.

Marita Pelēce
Keramika / Ceramics
Marita Pelēce
Keramika / Ceramics
Marita Pelēce
Keramika / Ceramics
Marita Pelēce
Keramika / Ceramics
Marita Pelēce
Keramika / Ceramics

Vai Tava māksla ir mainījusies ar laiku?

Have you found that your art has evolved over the years?

(tulkots no angļu valodas)
Mana māksla ir attīstījusies tā kā es esmu attīstījusiies, pieaugusi, mainījusies. Pirms universitātes, es veidoju mākslu sev kā radošu izeju un fidžetu. Es piedzīvoju vidusskolā savu pirmo augstākā līmeņa mākslas kursu, kas man lika saprast, ka veidošana man bija kaut kas vairāk nekā tikai hobijs. Tā ir kļuvusi par pamatsakni tam, kas es esmu, kā latviete un kā cilvēks. 

My art has evolved as I have evolved, grown, changed. Until university, I made art for myself as a creative outlet and fidget. I experienced my first higher-level art course in high school which got me to recognize that making was something more than just a hobby. It has become a foundational root of who I am as a Latvian and person.

Vai latviešu kultūra ir ietekmējusi Tavu mākslu?

How has your Latvian heritage influenced your work?

Es tagad atrodu, ka liela ietekme man nāk no dabas un tās struktūras. Uzzinot vairāk par mūsu cilvēku saiti ar zemi, kokiem un debesīm, sāku izpētīt tālāk manas saites ar dabu un audzēt savas pašas saknes. Veidot un būt veidotājai ir kaut kas ļoti nozīmīgs mūsu pagātnes cilvēkiem. Uzzinot vairāk par mūsu saknēm un senčiem, esmu ieguvusi motivāciju izpētīt ikdienas uzdevumus un darbus, kas ir kļuvuši arvien robotizēti un automotizēti. 

I find now that much influence has come from nature and its structures. Learning more about our people’s link to the earth, trees and sky has led me to explore further into my own links with nature and to grow my own roots. Making and being a maker is something very significant to our peoples past. Through learning more about our roots and ancestors I have gained motivation to explore everyday tasks and jobs that now have become seemingly robotic and automated.


Bio:

Marita (Mita) Pelecis,
senior studio art major, St.Olaf College Northfield, MN

Esmu nodarbojusies ar mākslu kopš varēju staigāt, kas bija aptuveni 8 mēnešos. Vēlme nodarboties ar mākslu nāk no ģimenes; ikvienam ir radoša izeja, vai tā būtu keramika, šūšana, zīmēšana, bungu spēlēšana, CAD dizains, rakstīšana, diģitālā mēdija vai kokapstrāde. Izteikt mūsu radošo pusi bija ļoti svarīga daļa no manas bērnības, un tas ir izaudzis līdz tam, kas tagad ir mana karjera (un cerams) mana nākotne. Kopā ar dabas izpēti un musturiem manā darbā, es cenšos būt atjautīga un turēties pie bezatkritumu dzīvesveida cik vien varu. Es nekad nelietoju sveķus vai citus toksiskus līdzekļus. Es koncentrējos uz audumu un citu materiālu atkārtotu izmantošanu un izlietošanu, kā arī cenšos neapdedzināt tos gabalus, kas vienkārši neizdevās. Tas nozīmē – mazāk atkritumu par kuriem man būtu jāuztraucās un arī mazāk atkritumu planētai. 

I’ve been making art since I could walk, which was at about 8 months. I believe that the desire to make art stems from familial roots; everyone has a creative outlet, be it ceramics, sewing, drawing, playing drums, CAD design, writing, digital media, or woodworking. Expressing our creative side was very prominent in my childhood and grew to what is now a career (hopefully) in my future. Along with exploring nature and patterns in my work, I try to be as resourceful and low waste as possible. I never use resins or other toxics. I focus on reusing or using up fabrics and other materials as well as not firing the pieces that just didn’t work out. Less trash for me to worry about and less trash for the planet.

7 komentāri / comments

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.