Larisa Medne

Larisa Medne
fata morgana,
2020
Mūzika / Music

Larisa Medne
roots and stems,
2020
Mūzika / Music


Vai COVID ir ietekmējis, kā Tu veido mākslu?

Has COVID affected the way you make art?

COVID ir noteikti ietekmējis, kā es veidoju mākslu, īpaši tamdēļ, ka man vairs nav iespēja piedalīties daudzās aktivitātēs, kuras mani parasti iedvesmotu. Viena no manām vismīļākām aktivitātēm ir vienkārši dziedāt kopā ar citiem, un ir daudz grūtāk izgudrot, kā to darīt pa COVID laikiem. Mana galvenā mūzikas pieredze ir dziedāt koros; kāmērmūzikas un baznīcas koros, a capella grupās, muzikālā teātra ansambļos, un protams arī latviešu koros. Es nezinu, kad būs nākamā reize, kad varēšu brīvi un droši sajust to pavisam unikālo sajūtu, kad telpa ir pilna ar skaņu no visādām skaistām balsīm, visas perkeftā harmonījā. 

Bet kautkādīgi COVID ir arī ietekmējis manu mākslu pozitīvos veidos. Tātad, kad es zaudēju darbu un man pēkšņi bija daudz brīvlaiks 2020. gadā martā, man bija iespēja beidzot ierakstīt un producēt dažas no savām dziesmām un augšupielādēt savu pirmo EP uz savu Bandcamp lapu. Tagad mans ikdienas grafiks ir atkal diezgan aizņemts, bet es cenšos turpināt ar muzikālo izveidošanu, kad man ir brīvlaiks un nav daudzas iespējas sazināties ar draugiem vai piedalīties nakts dzīvē. Man arī laimējās, ka mani mājas biedri ir arī muzikanti un mēs varam dalīties ar mūsu projektiem un ieteikt viens otriem, ko darīt tālāk. Mūzika spēlē gandrīz vienmēr mūsu mājā, un mēs klausamies visādus žanrus. Viss ir gan citādāks, bet ir vēl iespējas kļūt iedvesmotai no tiem, kas ir man tuvumā.

(translated from Latvian)
COVID has definitely impacted the way I make art, especially since I no longer have the opportunity to participate in activities which usually inspire me. One of my favourite activities is simply singing with other people, and it’s a lot harder to figure out a way to do that during COVID. My main musical experience is singing in choirs; in chamber choirs and church choirs, a cappella groups, musical theatre ensembles, and of course also in Latvian choirs. I don’t know when my next chance to sing freely and safely will be, feeling that unique energy, when a hall is ringing with beautiful voices, all in perfect harmony.

But somehow COVID has also impacted my art in positive ways. When I lost my job and all of a sudden I had much more free time in March 2020, I had the opportunity to finally record and produce some of my songs and to upload my first EP to Bandcamp. Now my daily schedule is busier again, but I keep trying to continue producing music in my free time while I don’t have many chances to see my friends or have a nightlife. I’m also lucky because my roommates are musicians, and we can share our projects with one another and give suggestions on how to further our work. Music is almost always playing in our house and we listen to all sorts of genres. Everything is different from before, but I still have the opportunity to be inspired by those around me.

Paskaidro savu mākslu 100 vārdos.

Explain what you do in 100 words.

Atmosferiskas melodijas un gaišas harmonijas ar mazliet tumšumu, kas lien iekšā. Lirisks “rollerkosters”. Lietus kamēr saule spīd. Šķirums no kāda, kuru Tu vēl mīli. Saldums un skābums. Man vēl paliek vārdi, bet var tikai pateikt tik daudz. Vienkārši paklausies! 

Atmospheric melodies and light harmonies with a bit of darkness creeping in. Lyrical roller coasters. Rain while the sun is shining. Leaving someone that you love. Sweetness and sourness. I have more words left, but you can only say so much. Just have a listen!

Vai latviešu kultūra ir ietekmējusi Tavu mākslu?

How has your Latvian heritage influenced your work?

Latviešu kultūra ir noteikti ietekmējusi manu mākslu. Kā es iepriekši rakstīju, daudz no manas pieredzes ir latviešu koros, un man ir ļoti stingras saknes latviešu mūzikā un kultūrā. Manas vissvarīgākas mūzikālās un dziedāšanas atmiņas ir saistītas ar latviešu kultūru un tautas mūziku. Es esmu piedalījusies divos vispārējos latviešu dziesmas svētkos Latvijā, un arī piedalījos dziesmu svētkos Toronto 2019. gadā.

Ir grūti mēģināt īsi patiešām paskaidrot, kā latviešu kultūrai ietekmējusi manu mūziku. Es uzaugu dziedot latviešu tautas dziesmas, un tās dzīvo manā dvēselē. Bieži vien, kamēr es rakstu savas dziesmas, muzikālās tēmas no tautas dziesmām ienāk man prātā. Var dzirdēt vienā no manām dziesmām, “sunburnt”, latviešu tautas dziesmu “Tek, Saulīte, tecēdama”. Rakstīšanas un ierakstīšanas procesā es ieraudzīju, ka šīš dziesmas vārdi un melodīja perfekti derētu manā dziesmā, un es tos ieliku. Pēdējos pāris gados es esmu izmeklējusi vairāk latviešu džezsu, “new wave” un elektronisko muziku, utt. Noru Bumbieri, grupu Menuets, Gunāru Rozenbergu, grupu Naktsputni, grupu Jumprava, grupu Zodiaks, grupu NSRD, un vēl citus. Vispār, es teiktu, ka es nevaru atņemt to ietekmi, kas latviešu mūzikai ir bijusi manā muzikā. Tas ir vairāk neapzinātā veidā, bet protams dažreiz nodomātā veida. Mans mērķis ir, ja kāds latvietis paklausās manu mūziku, viņš vai viņa ieraudzīs un sapratīs, kur un kā latviešu mūzika mani ietekmē. Tā ir dalīta valoda nē tikai vārdos, bet arī melodijās. 

Latvian culture has definitely impacted my art. As I previously wrote, much of my experience comes from Latvian choirs, and I have very strong roots in Latvian music and culture. My most important musical and singing memories are connected with Latvian culture and folk music. I have participated in two Latvian Song and Dance Festivals in Latvia, as well as the 2019 Toronto Latvian Song and Dance Festival.

It’s difficult to really explain the impact that Latvian culture has had on my music. I grew up singing Latvian folk songs and they live in my soul. Often when I’m writing my songs, musical themes from Latvian folk songs come to mind. In my song “sunburnt” you can hear the theme from the folk song “Tec, saulīte, tecēdama”. As I was writing and recording I noticed that the lyrics and melody of “Tec, saulīte” would fit perfectly into my song, and so I added it. In the past few years I have explored more Latvian jazz, new wave and electronic music, for example Nora Bumbiere, Menuets, Gunārs Rozenbergs, Naktsputni, Jumprava, Zodiaks, NSRD and others. Overall I would say that I can’t remove the impact that Latvian music has had on my music. That’s usually in an unconscious way, but sometimes also consciously. My goal is that if someone Latvian were to listen to my music, they could recognize the impact that Latvian music has had on me. Ours is a shared language not only in words, but in melodies.

Ja Tev būtu jāizvēlās viens ēdiens, kas atspoguļo Tavu mākslas darbu, kas tas būtu?

If you had to pick one food to represent your pieces, what would you pick?

Debessmanna (Latvian cranberry mousse)

Apraksti situāciju no ikdienas dzīves, kas Tevi mākslinieciski iedvesmoja!

Describe a real-life situation that inspired you!

Man visvairāk iedvesmo ceļošana un daba! COVID laikos tā būtu laba, gara pastaiga cauri vietējai kapsētai vai ceļojums ar velosipēdu saulainā dienā. Citādāk tas būtu ceļojums ar vilcienu, pazemi, vai busu… man īpaši patīk ceļot pa pazemi un ir žēl, ka Pitsburgā nav tāda iespēja. Mierīgi pasēdēt pie upes vai jūrmalas, vai iet pārgājienā pa mežu mani iedvesmo. Protams arī muzika, kura aizrauj manas emocijas mani iedvesmo. Šobrīd man bieži vien pienāk tēmas, ainas, vārdi un melodijas sapņos.

Most of all I’m inspired by travelling and nature! During COVID, I’m inspired by a good, long walk through the local graveyard or a bike ride on a sunny day. Otherwise it would be a train, subway or bus ride… I especially like travelling by subway, and it’s too bad you can’t do that in Pittsburgh. Sitting by a river or on the beach or going on a hike in the forest inspire me. Of course music which impacts me emotionally also inspires me. Lately I often get ideas of themes, scenes, lyrics and melodies in my dreams.


Bio:

Mani sauc Larisa Mednis, man ir 23 gadi un es dzīvoju Pitsburgā, Pensilvānijā, kur es strādāju kā kopienes organizators. Savā brīvlaikā rakstu, braucu ar velosipēdu, cepu un muzicēju. Esmu dziedājusi un spēlējusi ģitāru kādus divpadsmit gadus, un šobrīd cenšos iemācīties spēlēt sintezatoru. Daba, ceļošana, sapņi un literatūra ļoti ietekmē manu mākslu!

My name is Larisa Mednis, I’m 23 years old and I live in Pittsburgh, Pennsylvania, where I work as a community organizer. In my free time, I write, bike, bake and make music. I have been singing and playing the guitar for about 12 years, and I’m currently trying to learn how to play the synth. Nature, travelling, dreams and literature really impact my art!

https://mothrmushroom.bandcamp.com/

Pirmā piektdiena turpmākos mēnešos ir “Bandcamp piektdiena”, kad muzikanti saņems visu naudu no Bandcamp pārdevumiem, un nav jāmaksā apstrādes maksa šajās dienās. Nākamā būs 2. aprilī. Protams, ka aicinu vienalga kādu atbalstu, bet gribēju paziņot par šo iespēju, un es ieteiktu atbalstītājiemi nopirkt mūziku šajā dienā! Tas atbilst arī citiem mūzikantiem Bandcampā un nē tikai man!

The first Friday of every month is “Bandcamp Friday”, when musicians receive all of the money made from Bandcamp purchases and there is no processing fee. The next “Bandcamp Friday” is on April 2nd. I of course welcome any and all support, but I wanted to share this opportunity to directly support musicians by buying music on these Fridays! This applies to all musicians on Bandcamp, not just me!

Vēlies komentēt? / Leave a Comment

Your email address will not be published.